ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT TUẦN HOÀN (RECP) - HƯỚNG TỚI MỘT NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ HIỆU QUẢ HƠN VỀ TÀI NGUYÊN

Thông tin đơn vị*

00
00
00
00

Hạn đăng ký (ngày/giờ/phút/giây)

*điền đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

ĐĂNG KÝ

Hình thức tham dự

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00 ngày 21 tháng 6 năm 2022
Địa điểm: Hội trường tầng 5, Cục XTTM – số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin người tham dự