Ngày 22 & 23 tháng 12 năm 2021

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ISRAEL

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ISRAEL 2021 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 22 và 23 tháng 12 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến
Nội dung chương trình: Đính kèm
Hạn chót đăng ký: ngày 17 tháng 12 năm 2021

Giờ

Phút

Giây

Ngày

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM - ISRAEL 2021 

ĐĂNG KÝ

Cục Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
Liên hệ: Anh Nguyễn Đông Duy
HP: (+84) 915542387
Email: duyvietrade@gmail.com/duynd@vietrade.gov.vn