KHÓA HUẤN LUYỆN
2021 XUẤT KHẨU QUA ALIBABA.COM
THÚC ĐẨY SỐ HÓA VÀ TƯ VẤN TIÊU CHÍ XUẤT KHẨU


Thông tin đơn vị*

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ

Thông tin người tham dự

Hạn đăng ký (ngày/giờ/phút/giây)

*điền đủ thông tin để nhận được thông báo các sự kiện của Cục XTTM trong tương lai.

Thời gian: Ngày 13 tháng 7 năm 2021 (thứ Ba)
Link Hội thảo trực tuyến: https://us02web.zoom.us/j/82000978838